Εγγύηση


 1. Καταναλωτικά προιόντα –  Τομέας [Home & Garden]  φέρουν 24 μήνες εγγύηση (για ερασιτεχνική χρήση ή χρήση από ιδιώτες) ,
 2. Επαγγελματικά προιόντα – Τομέας [Professional] φέρουν 12 μήνες εγγύηση.
 3. Επισκευές – Τομέας [Service] φέρουν  6 μήνες εγγύηση από την έναρξη της επισκευής. Βασική προυπόθεση αποτελεί, η επισκευή να έχει πραγματοποιηθεί στο συνεργείο μας. 

Καταναλωτικά προιόντα που αγοράζονται με τιμολόγιο παραπέμπουν σε επαγγελματική χρήση και ως εκ τούτου έχουν 12 μήνες εγγύηση. Αντίστοιχα καταναλωτικά προιόντα που αγοράζονται με απόδειξη λιανικής παραπέμπουν σε ερασιτεχνική χρήση και έχουν αντίστοιχα 24 μήνες εγγύηση.

Εγγύηση παρέχουμε σε όλα τα μηχανήματα της Kärcher, ανεξάρτητα αν αυτά αγοράστηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.Εγγύηση επισκευής σημαίνει ότι, εγγυούμαστε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια και άρτια ανταλλακτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό που κάνει χρήση όλων των αναγκαίων υποδομών & ειδικών εργαλείων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν στο προαναφερόμενο διάστημα επαναληφθεί η ίδια βλάβη, κατ’ανάγκη αποτελεί εγγύηση (μπορεί για παράδειγμα να οφείλεται σε συστηματικό λάθος κατά την χρήση ή σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης εντατικής και μή σύμφωνης με τις προδιαγραφές κατασκευής του μηχανήματος).

Στα πλαίσια επισκευών ή τεχνικών βελτιώσεων που γίνονται εντός της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης ανανεώνεται αυτόματα για τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά/εξαρτήματα.

Και εδώ ισχύει η παραπάνω παρατήρηση.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος από τον τελικό καταναλωτή. 

Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή αντίγραφου αυτού). 

 

 

Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση 


 

 1. Φυσιολογική φθορά
 2. Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, ιμάντες, ελαστικοί τροχοί, σπιράλ, πέλματα, σωλήνες υψηλής πίεσης κλπ.).
 3. Ελλιπή συντήρηση
 4. Βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά.
 5. Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).
 6. Βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, η αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.
 7. Χρήση μη σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος (π.χ. έπαγγελματική χρήση καταναλωτικών προιόντων).
 8. Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 9. Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται από την Kärcher ή βλάβη που έχει προκύψει από παρέμβαση (ρύθμιση,εγκατάσταση,ανακατασκευή,επισκευή) που πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Kärcher.
 10. Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.
 11. Βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 12. Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).
 13. Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου χρήσης.
 14. Βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου.
 15. Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που έχει προκύψει από επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά ή υλικά έναντι των οποίων δεν έχει αντοχή, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κ.λ.π.
 16. Βλάβη που προκύπτει από την χρήση αλμυρού νερού, νερού όσμωσης στα πλυστικά μηχανήματα, ή χρήση χημικού απορρυπαντικού που δεν κατασκευάζεται από την Kärcher.

Υποχρεώσεις αγοραστών

Για να αποκτήσει ο αγοραστής τα πλεονεκτήματα της εγγύησης πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα:

 • Να προσκομίσει το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς σε οποιοδήποτε από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Kärcher.
 • Σε περίπτωση βλάβης, τα έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Όροι εγγύησης


Τα διατιθέμενα προϊόντα Kärcher είναι προϊόντα με μακρά διάρκεια (διαρκή καταναλωτικά αγαθά) εξαιρουμένων των καθαριστικών που θεωρούνται αναλώσιμα, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές, σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίησή τους, και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή τους (πλην των απλών κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, αντίστοιχη με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την έκταση εδαφικής ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο Δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

> Να υπάρχει η εγγύηση της KÄRCHER και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
> Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
> Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.